SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

informačných systémov podľa

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

(EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Obsah

 • 1. Úvod - 3
 • 2. Účely spracúvania - 4
 • 2.1. Personalistika a mzdy - 4
 • 2.2. Evidencia obyvateľov - 10
 • 2.3. Stály zoznam voličov - 11
 • 2.4. Osvedčovanie listín a podpisov - 12
 • 2.5. Miestne dane a poplatky - 13
 • 2.6. Rozhodovanie vo veciach životného prostredia - 14
 • 2.7. Hlavný kontrolór - 15
 • 2.8. Sociálna starostlivosť - 16
 • 2.9. Stavebný úrad - 17
 • 2.10. Správa registratúry - 18
 • 2.11. Oznamovanie protispoločenskej činnosti - 19
 • 2.12. Účtovné doklady - 19
 • 2.13. Obecné zastupiteľstvo - 20
 • 2.14. Petičné právo - 21
 • 2.15. Zmluvné vzťahy - 22
 • 2.16. Hrobové miesta - 23
 • 2.17. Zverejňovanie foto a video - 24
 • 2.18. Matrika - 25
 • 2.19. Rybársky preukaz - 26
 • 2.20. Obecná knižnica - 26
 • 2.21. Dobrovoľný hasičky zbor - 27
 • 3.  Vaše práva podľa NARIADENIA EU A ZÁKONA o ochrane údajov - 28
 • 4.  Právo podať sťažnosť - 30
 1. Úvod

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a

14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Zodpovedná osoba – kontaktné údaje:

Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím cez e-mail na obec.halacovce@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 038/7602397.

 

 1. Účely spracúvania

2.1. Personalistika a mzdy

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Vážený uchádzač, nakoľko ste sa u nás rozhodli uchádzať o zamestnanie, po podaní žiadosti o prijate do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie Vami vybranej voľnej pracovnej pozície sa toto VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE (ďalej len „vyhlásenie“) bude vzťahovať aj na Vás a na Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ je na účely tohto vyhlásenia považovaná za správcu Vašich údajov. (ďalej len „správca údajov“). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas procesu výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od Vás nasledovné informácie:

 • Kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo
 • Informácie z Vášho životopisu / CV - napríklad informácie o Vašich predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní, zručnosti, jazykových znalostiach a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť;
 • Motivačný list - akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste
 • Spôsobilosť na prácu - údaje súvisiace s možnou povinnosťou preukázať zákonnú spôsobilosť na výkon predmetného zamestnania;
 • Prehlásenie o bezúhonnosti - v závislosti od povahy pracovnej pozície Vás môžeme požiadať, aby ste od príslušného verejného orgánu predložili prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli právoplatne odsúdený za žiadny trestný čin, čo by bolo dôvodom Vášho vylúčenia z výberového procesu uchádzačov o danú pracovnú pozíciu;
 • Video nahrávka - na základe Vášho rozhodnutia je možné, že nám poskytnete vyššie uvedené údaje aj formou videonahrávky.

Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie aj od tretích strán nasledovne:

 • Interné žiadosti. Ak už u nás pracujete a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z Vašej osobnej zložky, aby sme doplnili informácie, ktoré nám poskytnete v žiadosti o zamestnanie alebo ktoré uvediete na osobnom pohovore;
 • Preverenie pred prijatím do zamestnania. V závislosti od povahy pracovnej pozície môžeme požiadať vybraného externého odborníka o preverenie Vašej osoby pred nástupom do zamestnania, aby sme zistili, či existujú okolnosti, ktoré by Vás ako kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu mohli vylúčiť. Pred spustením previerky sa s Vami prediskutuje, či sa uskutoční alebo nie, ako aj jej rozsah a účel;
 • Referencie.  Môžeme sa  rozhodnúť získať referencie od  osôb,  ktoré s Vami  pracovali  v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať, len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste naším zamestnancom, môžeme o referencie požiadať Vašich spolupracovníkov, a to aj bez Vášho vedomia.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

Správca údajov bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate;
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli rozhodnutiu príslušného verejného orgánu alebo súdu.

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Správca údajov môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o Vás;
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť (účtovné firmy, zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme ich potom, čo vyberieme vhodného kandidáta. Ak na obsadenie pracovnej pozície vyberieme Vás, budeme uchovávať Vaše osobné údaje vo Vašej osobnej zložke aj naďalej, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane súkromia.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu aj po ukončení výberového procesu, a to v prípade právneho sporu alebo obdobného konania, alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie Vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov na príslušné pracovné pozície. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné povinnosti.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI

Vážený  zamestnanec,  dovoľte  nám  informovať  Vás  o  tomto  VYHLÁSENIE  O  OCHRANE

SÚKROMIA – ZAMESTNANCI (ďalej len „vyhlásenie“), ktoré sa bude vzťahovať na Vás a na Vaše

osobné údaje. Pre účely tohto vyhlásenia sa za zamestnanca považuje osoba, zamestnaná u nás, vrátane zamestnancov v pracovnom pomere na plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce pre nás na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, brigádnikov, prípadne aj sezónnych pracovníkov. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
 • Pracovné kontaktné údaje - napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce;
 • Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), fotografia;
 • Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy;
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch - napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení;
 • Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;
 • Podrobnosti o Vašej pozícii - napríklad názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti;
 • Informácie  týkajúce  sa  odmeňovania,  dôchodkového  zabezpečenia  a  iných  výhod - napríklad Vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán;
 • Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN) - napríklad Váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN;
 • Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja - napríklad informácie o Vašom predchádzajúcom vzdelaní a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikáty.
 • Výkon a hodnotenia - napríklad obsah Vašich hodnotení výkonu, číselné a iné informácie súvisiace s Vašim pracovným výkonom;
 • Zverený majetok - napríklad informácie o majetku spoločnosti, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón, motorové vozidlo alebo notebook;
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa;
 • Digitálne prístupové práva - napríklad Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry zamestnávateľa, resp. v rámci infraštruktúry spoločnosti NIKÉ;
 • Informácie týkajúce sa bezpečnosti - napríklad číslo Vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh);
 • Údaje  pre  účely  zabezpečenia  zdravotnej  služby  –  napríklad  informácie  o  posúdené spôsobilosti na výkon práce;
 • Údaje potrebné pre účely úrazového poistenia – napríklad meno, pracovná pozícia;

Vaše citlivé osobné údaje budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako Váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov:

 • údaje o Vašom zdravotnom stave,

ÚČELY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV  A PRÁVNY ZÁKLAD

Zamestnávateľ bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely (právny základ):

 • HR administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. Na základe analýzy našich HR záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich HR smerniciach (1 až 15);
 • HR manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií (1. 7);
 • Adaptácia. Spracúvame Vaše osobné údaje pri Vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený (1, 7, 11, 15);
 • Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na Váš výkon) (1 až 15);
 • Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje (2 až 6, 8, 9, 13, 14);
 • Poistenie rizík a zodpovednosti. Poisťujeme mnohé riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri našom podnikaní, ako napr. proti akýmkoľvek škodám súvisiacim s nehodami počas výkonu práce alebo cestovné poistenie pre zamestnancov, ktorí v mene zamestnávateľa cestujú. Môžeme tiež poskytovať kolektívny program zdravotného poistenia. V závislosti od typu poistenia, možno budeme musieť spracovať Vaše osobné údaje napr. pri spracovaní nároku na poistné plnenie resp. pro spracovaní nároku na uplatnenie pohľadávky.
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre spoločnosť, ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať Vaše osobné údaje (1).
 • Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete (plnenie povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu osobných údajov, najmä ich integritu, dôvernosť a dostupnosť a zamedziť neželaným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb), a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívajú spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi (1, 16) .
 • Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili Váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia (1, 7);
 • Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy (1, 9, 10, 11). Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ako napr. CCTV kamery, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku (1, 16);
 • Nábor zamestnancov. Spracovávame Vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie príslušného pracovného miesta(16). Viac podrobností o spracovaní údajov súvisiacich s náborom zamestnancov si prosím prečítajte v našom VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV – UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE;
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými sme oprávnení ďalej sa zaoberať (1, 7, 10, 11, 15);
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred identifikovať, napríklad zákon o Policajnom zbore).

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je zabezpečiť HR spracúvanie na vyššie uvedené účely. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať Vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. Taktiež budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje na splnenie si zmluvných záväzkov, ktoré máme voči Vám, ako napríklad v prípade výplaty mzdy. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o Váš súhlas so spracúvaním Vašich údajov. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Zoznam   právnych    základov,   ktoré   oprávňujú   spoločnosť   spracúvať   osobné   údaje o zamestnancovi:

 1. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 2. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 4. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 5. zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.
 6. zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 8. zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 9. zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 10. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 11. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 12. zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 13. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 14. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 15. zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 16. Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Zamestnávateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť - sprostredkovatelia (účtovné firmy, zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas trvania Vášho zamestnania, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do dvoch rokov po skončení zamestnaneckého pomeru, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

2.2.    Evidencia obyvateľov

Účel spracúvania:

Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu.

Právny základ:  

 • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

MV SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 Súdy,  OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 Okresný  úrad :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Evidencia obyvateľov. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.3.    Stály zoznam voličov

Účel spracúvania:

Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva.

Právny základ:

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

MV SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

S ú d y,  OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Zoznam voličov. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.4. Osvedčovanie listín a podpisov

Účel spracúvania:

Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov.

Právny základ:

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

S ú d y,  OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Osvedčovacia kniha. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle Zákona č. 599/2001 Z. z.o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami a platného Registratúrneho plánu a poriadku 10 rokov na Obecnom úrade, odkiaľ sú Vaše osobné údaje odovzdané do štátneho archívu, nakoľko Vaše osobné údaje majú trvalú archivačnú hodnotu.

2.5.    Miestne dane a poplatky

Účel spracúvania:

Vedenie evidencie a spracúvanie agendy miestnych daní a poplatkov.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 Daňový úrad :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov.

 S ú d y,  OČT K:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Dane a poplatky. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.6.  Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k rozhodovaniu vo veciach životného prostredia.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 543/2002 Z.  z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní pôdy v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie prostredia v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo  životného prostredia SR:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Zákona č. 543/2002 Z.  z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zákona č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní pôdy v znení neskorších predpisov.

Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie prostredia v znení nesk. predpisov.

Zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 Okresný úrad:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
  Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Životné prostredie. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.7.    Hlavný kontrolór

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k výkonu kontrolnej činnosti v obci.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Zákon č. 552/2003 Z.  z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 9/2010 Z .z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Ďalšie zákony súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy,  OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Kontrolná činnosť v obci. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.8. Sociálna starostlivosť

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k poskytovaniu pomoci osobám v hmotnej núdzi.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a o zmene.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Súdy,  OČTK:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

 • Zákona 301/2005 Z.z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
 • Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z.,
 • Zákona č. 125/2016 Z. z.,
 • Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku,
 • Civilného mimo sporového poriadku,
 • Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

2.9.    Stavebný úrad

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k územnému konaniu, vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, povolení užívania stavieb, vedenie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a ďalšie konania.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle  Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Stavebný úrad. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.10.  Správa registratúry

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri archivácii a vedení registratúrnych záznamov ako aj evidencie odoslanej a doručenej pošty.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo   vnútra  SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený  orgán  štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje: Bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.11.  Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k prešetreniu protispoločenskej činnosti.

Právny základ:

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo  spravodlivosti SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený  orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Prešetrovanie podnetov. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.12.  Účtovné doklady

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní účtovných

dokladov.

Právny základ:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Finančná  správa:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený  orgán  štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Účtovníctvo.  Za  účelom  plnenia  povinností  vyplývajúcich  z  osobitných  predpisov  sme  povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.13.  Obecné zastupiteľstvo

Účel spracúvania:

Vedenie  agendy  potrebnej  k  splneniu  zákonnej  povinnosti  prevádzkovateľa  pri  rozhodovaní  o základných otázkach týkajúcich sa fungovania obce.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Obecné zastupiteľstvo. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.14.  Petičné právo

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní petícii.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Petície. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.15.  Zmluvné vzťahy

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie zmlúv, evidencie pohľadávok, upomínanie dlžníkov, uzatváranie zmlúv o prenájme.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 6 ods. 1, písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a prenájme bytových a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Finančná správa:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Zmluva.  Za  účelom  plnenia  povinností  vyplývajúcich  z  osobitných  predpisov  sme  povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.16.  Hrobové miesta

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie a prenájme hrobových miest.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 6 ods. 1, písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Finančná správa:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých

opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Zmluva.  Za  účelom  plnenia  povinností  vyplývajúcich  z  osobitných  predpisov  sme  povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu  a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.17.  Zverejňovanie foto a video

Účel spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané  na základe osobitnej potreby a požiadavky. Dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii obce zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo zvukového záznamu na rôznych propagačných materiáloch a v médiách, na webovom sídle obce a na sociálnych sieťach.  Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na základe súhlasu.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1, písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 78 ods.  1Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Zmluva.  Za  účelom  plnenia  povinností  vyplývajúcich  z  osobitných  predpisov  sme  povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.18.  Matrika

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Právny základ:

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

MV SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Matrika. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle Zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.19.  Rybársky preukaz

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie rybárskych preukazov.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 6 ods. 1, písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Zmluva.  Za  účelom  plnenia  povinností  vyplývajúcich  z  osobitných  predpisov  sme  povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.20.  Obecná knižnica

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k plneniu zmluvy prevádzkovateľa pri vedení evidencie zapožičaných kníh z obecnej knižnice.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 6 ods. 1, písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Zmluva.  Za  účelom  plnenia  povinností  vyplývajúcich  z  osobitných  predpisov  sme  povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.21.  Dobrovoľný hasičky zbor

Účel spracúvania:

Vedenie  agendy  potrebnej  k  plneniu  zmluvy  medzi  prevádzkovateľom  a  dotknutou  osobou  pri prevádzkovaní obecného Dobrovoľného hasičského zboru.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1, písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 •  spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu :

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Zmluva.  Za  účelom  plnenia  povinností  vyplývajúcich  z  osobitných  predpisov  sme  povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

 1. Vaše práva podľa NARIADENIA EU A ZÁKONA o ochrane údajov

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 • Právo na prístup
  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na nápravu
  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracovania
  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať
  Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
  Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
 • Právo odvolať súhlas
  Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.
 1. Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.skHraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.